Najdeme pro Vás ideální řešení v oblasti pojištění

Povinné informace

Předsmluvní informace/ Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

V souladu s ustanovením dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění tímto pojišťovací zprostředkovatel informuje zájemce/klienta o níže uvedených skutečnostech:

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli:

Název:

FIXUM a.s.

Adresa:

Muglinovská 270/105, 712 00 Ostrava - Muglinov

IČ:

25388886

 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1818

Typ PZ:

Samostatný zprostředkovatel

Odpovědná osoba:

Ing. Milan Samek, člen představenstva

Telefon / e-mail:

+420 596 616 646 / centrala@fixum.cz

Web:

www.fixum.cz

 • FIXUM a.s. je zapsaná v seznamu samostaných zprostředkovatelů dle ZDPZ, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky prostřednictvím aplikace Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů, na adrese www.cnb.cz/cnb/jerrs.

 • Hlavním předmětem podnikatelské činnosti pojišťovacího zprostředkovatele je zprostředkování pojištění. Na žádost zájemce/klienta FIXUM a.s. předloží výpis z obchodního rejstříku a potvrzení o zápisu v seznamu samostatných zprostředkovatelů v registru ČNB, které je možné ověřit i na výše uvedených stránkách ČNB.

 • Společnost FIXUM a.s. nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Žádná pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemají žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti FIXUM a.s.

 • FIXUM a.s. je za činnost pojišťovacího zprostředkovatele odměňována ve formě provize pouze příslušnou finanční institucí na základě platného smluvního vztahu.

 • Orgánem dohledu nad činností pojišťovacího zprostředkovatele je Česká národní banka, sekce dohledu nad finančním trhem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03.

  Stížnost na zprostředkovatele lze podat těmito způsoby:

  - ústně nebo písemně na adrese FIXUM a.s., Muglinovská 270/105, 712 00 Ostrava – Muglinov

  - e-mailem na adrese centrala@fixum.cz

  - u příslušného pojistitele

  - u České národní banky na výše uvedené adrese

  - u České obchodní inspekce na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

  - v kanceláři ombudsmana ČAP na adrese Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Josefov, Praha 1. 

  V případě produktů životního pojištění je možné ohledně stížnosti na zprostředkovatele či pojistitele podat návrh finančnímu arbitrovi na adresu Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1.

  Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u věcně a místně příslušného soudu.

 • Doporučení k uzavření pojištění je založeno na informacích, požadavcích a potřebách zájemce/klienta zaslaných písemně, zadaných elektronicky, telefonicky nebo sdělených osobně při žádosti o sjednání pojištění.

 • Zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, neúplné, nedoložené, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje o charakteru a parametrech poskytovaných služeb. Na žádost zájemce / klienta společnost FIXUM a.s. sdělí způsoby odměňování. Společnost FIXUM a.s. nebude poskytovat v souvislosti se svou činností pojišťovacího makléře a agenta zájemci/klientovi neoprávněné finanční, materiální či nemateriální výhody.

 • Společnost FIXUM a.s. má dle § 13 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění a o změně živnostenského zákona, sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti na celém území Evropského hospodářského prostoru.