Najdeme pro Vás ideální řešení v oblasti pojištění

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek je určeno pro všechny společnosti, které dodávají zboží nebo poskytují služby s odloženou splatností v tuzemsku i zahraničí. Pojištění pohledávek nezná oborové, segmentové ani teritoriální hranice.

 • moderní, dynamický pojistný produkt, který chrání aktiva (pohledávky) pojištěné společnosti

 • nedílná součást pojistného programu právnických osob (doplňuje pojištění majetku, odpovědnosti nebo pojištění vozidel)

 • nejefektivnější a nejlevnější nástroj k zabezpečení návratnosti pohledávek

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ:

Komerční rizika


Platební neschopnost

 • zjištění úpadku odběratele příslušným orgánem podle právních předpisů upravujících insolvenční řízení, příp. analogický institut v cizozemském právu


Platební nevůle

 • v zásadě se nezkoumá příčina neplacení

 • neochota platit

 • druhotná platební neschopnost

 

Politická rizika

 •  válka, nepokoje, vládní restrikce

 

POJISTNÝ PROGRAM:

 • KRYJE PLATEBNÍ NESCHOPNOST

 • KRYJE PLATEBNÍ NEVŮLI

 • PROVĚŘÍ FINANČNÍ SITUACE ODBĚRATELŮ

 • PRŮBĚŽNÝ MONITORING BONITY ODBĚRATELŮ

 • AKTUALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ

 • VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • VÝPLATY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

 

HLAVNÍ PILÍŘE POJISTNÉ OCHRANY:


Prevence 

 • prověření bonity odběratelů před započetím obchodní spolupráce

Monitoring

 • průběžné sledování stability a finanční situace klienta

Vymáhání pohledávek

 • zkušenosti a možnosti inkasních kanceláří úvěrových pojišťoven

Odškodnění

 • výplata pojistného plnění. Vymáhání pokračuje po výplatě pojistného plnění, které často vede ke kompletnímu odškodění včetně spoluúčasti

 

VÝZNAM POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK:

 • STABILIZACE CASH FLOW

 • OCHRANA PRO PŘÍPAD NEUHRAZENÍ PLATEB ODBĚRATELŮ

 • MOŽNOST PREVENTIVNĚ PŘEDCHÁZET VZNIKU FINANČNÍCH ŠKOD

 • SNÍŽENÍ RIZIKA ZTRÁT Z NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK

 • PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ BONITY ODBĚRATELŮ

 

KONTAKT:

Dagmar Drabíková

mobil: +420 605 485 035

e-mail: dagmar.drabikova@fixum.cz